ทำวัตรเช้า - เย็น และสวดมนต์พิเศษบางบท
แปลไทย

ของ

สำนักสวนโมกขพลาราม ไชยา

การให้ทานธรรม ชนะการให้ทั้งปวง


สารบาญ

คำปรารภ
วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำทำวัตรเช้า :-
ปุพพภาคนมการ
๑. พุทธาภิถุติ
๒. ธัมมาภิถุติ
๓. สังฆาภิถุติ
๔. รตนัตตยัปปณามคาถา
๕. สังเวคปริกิคคนปาฐะ
คำทำวัตรเย็น :- (Under Construction)


บทสวดมนต์แปล

setstats 1