ธรรมกวี

พุทธทาสจักไม่ตาย
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า
ความสุข
รสแห่งความเปลี่ยนแปลง
มองแต่แง่ดีเถิด
เป็นอยู่ด้วยจิตว่าง
ตาบอด-ตาดี
ความอยาก
ปากอย่าง ใจอย่าง
บ้าดี
สหายเอ๋ย
โลกรอดเพราะกตัญญู
ความแก่

กลับหน้าอาศรม
setstats 1