อุทิศนา

ร้อยธรรมะมาลัย ลงสู่โลกอันเบียฬบีฑ์
แผ่ธรรมะรังษี ตามพระพุทธทรงประสงค์
มั่นหมายจะเสริมศาสน์ สถาปน์โลกให้อยู่ยง
ปลอดภัยพินาศ, คง เป็นโลกศุขสถาพรฯ
หากแล้งพระธรรมญาณ อันธพาลกลีบร
จะครองโลกเป็นอากร ให้เลวลู่สู่เดรัจฉาน ฯ
จะทุกข์ทนทั้งคืนวัน พิฆาตกันบมีประมาณ
ด้วยเหตุอหังการ เข้าครองโลกวิโยคธรรม ฯ
บรรษัทพระพุทธองค์ จึ่งประสงค์ประกอบกรรม
ตามแนวพระธรรมนำ ให้โลกผองผ่องพ้นภัย ฯ
เผยแพร่พระธรรมทาน ให้ไพศาลพิชิตชัย
แปดหมื่นสี่พันนัย อุทิศทั่วทั้งปฐพี ฯ

พ.ท.
๒๕๒๓


ขอใช้ธรรมกวีของท่าน พุทธทาสภิกขุ ต้อนรับสู่ "สุทธิปัญญาศรม" ครับ

บทสวดมนต์แปล ของ สำนักสวนโมกขพลาราม
แก่นพุทธศาสน์ โดย พุทธทาสภิกขุ
ธรรมกวี โดย พุทธทาสภิกขุ

Mail to me at : prann2003@gmail.com

Sign My Guestbook View My Guestbook
Guestbook byLpage