Tag Archives: Paypal

ตลาด ตะลี เทคโนโลยี

การยกเลิกการจ่ายเงินอัตโนมัติกับ PayPal

Number of View: 5148

เมื่อเราต้องชำระเงินผ่านระบบชำระเงินออนไลน์ในเว็บบางแห่งจะมีข้อตกลงให้เรายอมรับเพื่อให้ paypal หักเงินจากบัญชีเราอัตโนมัติเมื่อมีการสั่งซื้อของจากเว็บเมื่อเราสั่งซื้อของเสร็จแล้วสัญญาหรือข้อตกลงนั้นก็ยังคงอยู่ และอาจจะทำให้เกิดปัญหาในบางกรณีที่เราสั่งของที่ต้องชำระเป็นรายปีหรือรายเดือน แต่เราไม่ต้องการหรือเราต้องการซื้อแค่ปีเดียว หรือเดือนเดียว หรือครั้งเดียว
read more »

ตลาด ตะลี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เทคโนโลยี

เพิ่งสังเกตุเห็นว่า Paypal ก็เพิ่งเปลี่ยนโลโก้

Number of View: 2772

Paypal_Before_After

ภาพจาก mashable.com