ฝันที่เป็นจริง!!! ประเทศไทยกำลังจะมีค่านิยมที่ดีๆ (หรือเปล่า)

Number of View: 4920

หลังจากที่ได้เขียนเรื่อง “มาร่วมกันสร้างค่านิยมที่ดีๆ จะดีไหม” (ลิงค์) เมื่อเดือนที่แล้ว

ตอนที่เขียนก็หวังแค่ว่าอยากให้ กรมส่งเสริมสุขภาพจิต หรือ กรมประชาสัมพันธ์ มาเป็นผู้นำ
ในการสร้างค่านิยมที่ดีให้กับคนในประเทศ

ตอนนี้ได้มากกว่าที่หวังแล้ว เพราะท่านนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ท่านมาเป็นผู้นำในการสร้างค่านิยมที่ดีๆ ให้กับคนในชาติเองเลย แถมมอบเป็นนโยบาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นผู้เผยแพร่ค่านิยมนี้ ซึ่งมาถูกทางมากเลย

ด้านล่างคือค่านิยมที่จะถูกส่งเสริมครับ

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ที่มา personnel.obec.go.th

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.