Tag Archives: พุทธ

ทั่วไป

สร้างพระเป็น ๆ

Number of View: 3349

เคยคิดมานานมากแล้วว่า การที่ประเทศไทยจะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปได้ดี
ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจนั้น จำเป็นที่จะต้องเกิดจากการที่ประชาชนในชาติ
มีการศึกษาและมีคุณธรรม

ซึ่งมันก็อาจจะเหมือนกับหลายๆ คนที่เคยคิดเช่นนั้น

แต่ผมมองเห็นว่าแนวทางที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นคงเป็นไปได้ยาก
เพราะประชาชนคนไทยที่อยู่ในชนบทยังหากไกลการศึกษา ทั้งๆ ที่ วัตถุนิยมนั้น
กลับไม่ได้ไกลเช่นกันเลย

วัตถุนิยมนั้นเข้าถึงประชาชนชั้นรากหญ้า และแม้แต่ชนชั้นกลางและชี้นสูงของไทย
ได้ง่ายมาก เพียงเพราะแค่ที่ไหนมีทีวี ที่นั่นวัตถุนิยมก็ไปถึงได้

ส่วนการศึกษาหรือการปลูกฝั่งการคิดในแง่ดี ให้คนคิดเป็น ใช้ชีวิตเป็นนั้น
เป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง แม้กระทั่งสังคมในเมืองที่อยู่ใกล้การศึกษา

read more »