สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดบนโลก!

Number of View: 2441

       การที่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนั้น ก็นับได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติแล้ว และยิ่งมหัศจรรย์กว่านั้นที่มนุษย์นั้นสามารถ
สืบเผ่าพันธุ์กันได้ และมนุษย์มีสมองที่สามารถคิดอะไรหลายต่อ
หลายอย่าง คิดได้มากกว่าสัตว์อื่นๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้
         การที่มนุษย์เรามีสมองที่สามารถใช้คิดได้ คิดในทางบวก
คิดในทางที่สร้างสรรค์ คิดสงสัยในหลายอย่าง แล้วก็ตั้งสมมุติฐาน
ขึ้นมา แล้วก็ทำการคิดเพื่อทำการพิสูจน์ต่อไปอีก
         เป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆ ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา
         สิ่งที่มนุษย์มีความพิเศษกว่าสัตว์ทั้งหลายจึงทำให้มนุษย์นั้น
สามารถที่จะครองโลก และบงการความเป็นไปของโลกเกือบจะทุก
เรื่องได้แล้ว แต่ก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์ ยังคิดและหาคำ
ตอบยังไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความมีอยู่จริงของวิญญาณ
หลังความตายไปแล้ว ว่าวิญญาณของคนเราเมื่อตายไปแล้วจะยัง
มีอยู่หรือตายไปพร้อมกับร่างกายที่หยุดการทำงานหรือเปล่า ก็ยัง
เป็นเรื่องที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้ แล้วก็ยังทำการพิสูจน์กันอยู่
ต่อไป
        หรือว่าจะเป็นเรื่องขอบเขตของจักรวาล ว่ามันสิ้นสุดตรงไหน หรือ
ว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด ก็ยังคงหาคำตอบไม่ได้ นักวิทยาศาสตร์หรือมนุษย์
ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาตร์ ก็ยังคงค้นหาคำตอบกันต่อไป
ก็ได้คำตอบมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ชัดเจนนัก ก็ยังมีหลาย
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับขอบเขตหรือจุดสิ้นสุดของจักรวาล
        ก็เป็นเรื่องที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์ที่สุดบนโลกก็ต้อง
คิดหาคำตอบกันต่อไป ทั้งในเรื่องที่หาคำตอบยังไม่ได้ ที่กล่าวมา
แล้วก็อีกหลายร้อยหลายล้านคำถาม ที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้
        การศึกษาเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ หรือความคิดของมนุษย์นั้น
ภาษาทางการหรือวิชาการเรียกว่า "จิตวิทยา" หรือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยจิตใจ
ของมนุษย์ หรือแม้กระทั้งความคิดและจิตใจของสัตว์ มนุษย์ก็
พยายามที่จะศึกษาเหมือนกัน แล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการพิสูจน์
ทฤษฎีหรือสมมุติฐาน ที่เกี่ยวกับความคิดของมนุษย์เหมือนกัน
              สัตว์ที่มนุษย์นำมาเป็นสัตว์ทดลอง ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวยา เพื่อ
นำมาทำการรักษามนุษย์ หรือ ทดลองเกี่ยวกับด้านความคิดก็จะเป็น
สัตว์จำพวกเดียวกัน นั้นคือเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์
ทางด้าน สายพันธุ์ นั้นคือจะเป็นสัตว์ประเภทเลี้ยงลูกด้วยนม
ไม่ว่าจะเป็น สุนัข หนู หรือลิง
        เนื่องจากว่าการทดสอบทางด้านจิตใจของมนุษย์นั้น ในบางแง่มุม
บางมุม ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะไปบอกกับมนุษย์คนไหนว่าเราต้อง
การที่จะให้เขามาเป็นสัตว์ทดลอง คงไม่มีใครที่จะเต็มใจนัก
หรือในบ้างครั้งการที่เขารู้ว่าเราจะทดลอง ก็อาจจะทำให้ผลการ
ทดลองไม่ได้ออกมาตามความเป็นจริงนัก เพราะเนื่องจากว่าเขารู้
อยู่แล้วว่าจะทำการทดลอง ผลก็เลย ไม่เป็นธรรมชาติ
       แต่ที่จริงแล้วการทดลองหลายๆเรื่องทางด้านจิตใจ ก็ใช้มนุษย์
เป็นสัตว์ทดลองโดยตรงเลยก็มี ทั้งที่มนุษย์ที่นำมาทดลองนั้นรู้ตัว
และไม่รู้ตัว
          การศึกษาทางด้านจิตใจของมนุษย์นั้น เป็นเรื่องที่มีความจำเป็น
มากทั้งในปัจจุบันและอนาคต
          มนุษย์บางคนโชคร้าย ตั้งแต่เกิดมา ที่มีสมองไม่สบประกอบไม่
สามารถที่จะคิดได้เหมือนอย่างมนุษย์ทั่วไป
          มนุษย์บางคนก็โชคร้าย ถึงแม้จะเกิดมาแล้ว เคยมีความคิด เคย
มีรับรู้ความเป็นไปของสรรพสิ่งบนโลกได้ แต่ตอนนี้เขาก็สูญเสียสิ่ง
นั้นไปแล้ว กลายเป็นคนบ้า กลายเป็นคนเสียสติไป เนื่องจากการได้
รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างร้ายแรง หรือจากอุบัติเหตุ
หรือจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไปติดสารเสพติด ที่มีผลกับสมองอย่างรุนแรง
แล้วก็ทำให้กลายเป็นบ้าไปในที่สุด
          ศาสตร์ทางด้านจิตใจของมนุษย์นั้น สามารถที่จะนำมาใช้
ประโยชน์ในการเยียวยา และฟื้นฟูสภาพจิตใจของมนุษย์ที่กล่าว
มาเล่านั้นได้ ทั้งที่ฟื้นฟูให้มามีสภาพปกติได้เลย หรือบางคนอาจจะ
ไม่สามารถที่จะทำให้ดีดังเดิมได้ แต่อย่างน้อย ก็ยังดีขึ้นมาบ้าง
           มนุษย์บางประเภทเกิดมา ไม่ได้เกิดมาแล้วโชคร้ายถึงกับว่า
ต้องเป็นคนบ้าหรือเสียสติเลย แต่ว่าก็มีปัญหาหรือเรื่องที่ให้คบคิด
ที่ทั้งหนักบ้างเบาบ้าง ก็แล้วแต่ปัญหาของใครของมัน ซึ่งก็คือมนุษย์
ส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกนั้นเอง
         เมื่อมีปัญหาแล้วก็ต้องคิด เมื่อคิดแล้วหาทางออกไม่ได้ก็ทำให้
คิดมาก เมื่อคิดมาก ก็ทำให้การดำเนินชีวิตไม่ได้ดี หรือไม่มีความสุข
          แต่บุคคลส่วนมากที่มีปัญหามีเรื่องที่ให้ขบคิด ก็จะแก้ปัญหาได้ดี
กันเกือบทุกคน ถ้าไม่ถึงกับว่าปัญหานั้นรุนแรงมากนัก
       สิ่งที่มนุษย์นำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ก็อาศัยหลักทางด้าน
จิตวิทยานั้นเอง ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ตัว
       แต่กับบ้างรายที่ปัญหารุนแรงมาก ก็จำเป็นต้องใช้หลักทางด้านจิตวิทยา
ชั้นสูงช่วยในการแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนของการไปปรึกษากับ
จิตแพทย์เลยที่เดียว
         ถึงตอนนี้ถึงแม้มนุษย์จะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดบนโลก
เพราะมนุษย์สามารถที่จะรู้จักกับจิตใจของตัวเองได้ มนุษย์สามารถ
ที่จะเอาชนะธรรมชาติในบ้างเรื่องได้ แต่ก็ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่อง
ที่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้  ทั้งเรื่องเกี่ยวกับความคิดและจิตใจของ
มนุษย์เอง และเรื่องของธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวมนุษย์
       ทั้งๆที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติ และยังไม่เข้าใจธรรมชาติ
และจิตใจของมนุษย์ดีพอ แต่มนุษย์ก็ยังพยายามที่จะเอาชนะ
ธรรมชาติให้ได้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มนุษย์กำลังคิดกำลังทำอยู่นั้นถูกต้อง
และควรทำหรือเปล่า
       หวังว่ามนุษย์เราคงเข้าใจตัวเองและธรรมชาติให้มากกว่านี้อีก เพื่อที่
ว่าในวันข้างหน้า มนุษย์จะได้ไม่แพ้ภัยตัวเอง หรือถูกธรรมชาติลงโทษ

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.